Algemene Voorwaarden van Koru Academie

 1. Algemeen
  1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   1. Opdrachtgever: degene die de dienst afneemt. De opdrachtgever bent u als ouder(s) of professional, en kan iedere natuurlijke – of rechtspersoon zijn.
   2. Opdrachtnemer: “Koru Academie”, gevestigd te Zeeland. “Koru” levert persoonlijke diensten aan ouders en kinderen, bedrijven en instellingen.
 • Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer.
 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 2. Offerte of voorstel: een formele aanbieding van werkzaamheden van “Koru” aan de opdrachtgever.

 1. Toepasbaarheid
  1. De voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

 • Totstandkoming van samenwerkingsovereenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever uitgebrachte voorstel met opdrachtgever is overeengekomen en aantoonbaar door opdrachtnemer is goedgekeurd.

 1. Overeenkomsten of voorstellen
  1. Alle voorstellen of overeenkomsten zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een voorstel/ aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft deze het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 1. Verplichting van de opdrachtgever
 2. Opdrachtgever is gehouden alle informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het opstellen van een voorstel en het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 • Indien afspraken zijn gemaakt over het door opdrachtgever ter beschikking stellen van materialen, benodigdheden of faciliteiten ten behoeve van de verleende opdracht, dan zal opdrachtgever deze tijdig en volgens afspraak ter beschikking stellen.
 1. De uit een vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, materialen, benodigdheden of faciliteiten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 1. Geheimhouding
 2. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding van opdrachtnemer alsmede van informatie die door opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt aangemerkt.
 3. Gelet op het in principe korte karakter van de contacten, met nadruk op de bewustwording van de rol van de persoonlijkheid en die van het innerlijke zelf, wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage door de kindercoach en de betreffende (ouders van) cliënt. Ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen kindercoach en cliënt.
 • Rapportage aan opdrachtgever of aan derden betreffende cliënten, kan alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van betrokken cliënt.
 1. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking werd gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 2. Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor dezen.

 

 • Honorarium, kosten, tarieven
 1. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 • Het honorarium van de opdrachtnemer is inclusief kosten door opdrachtnemer gemaakt ten behoeve van de opdracht, waaronder ook verstaan worden materialen en inclusief kosten voor inschakeling van derden tenzij anders overeengekomen.
 1. Indien is overeengekomen dat bepaalde kosten apart gedeclareerd worden aan de opdrachtgever, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van bedoelde kosten bij te houden en op verzoek van opdrachtgever ter inzage te stellen.
 2. Indien is overeengekomen dat de honorering van de opdrachtnemer berust op een uurtarief, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van uren bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te stellen. Het geldende uurtarief is vastgesteld in de overeenkomst, tevens wordt hier vastgelegd welke werkzaamheden als declarabele uren worden aangemerkt.

 

 • Betaling
 1. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden, vóór de op de factuur vermelde datum.
 2. Indien opdrachtgever niet onder de onder lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening. Indien betaling na de eerste aanmaning niet is voldaan, worden vertragingskosten in rekening gebracht en kan een incassobureau worden ingeschakeld.
 • Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso) kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakomen door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
 1. Betalingen dienen volgens afspraak te worden voldaan.

 1. Leveringstermijn
 2. Termijnen waarbinnen de opdrachten dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 1. Opzegging en annulering
 2. Indien naar oordeel van de opdrachtgever dan wel de opdrachtnemer de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer na mondeling overleg overeenkomen de verdere opdracht te laten vervallen.
 3. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
 • Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij of zij gehouden aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakt kosten te vergoeden: alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op de vergoeding wegens winstderving.
 1. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaarheid verzuim te zijn:
  1. in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
  2. bij faillissement of surseance van betaling van zichzelf dan wel zijn onderneming.
  3. bij liquidatie van zijn bedrijf
 2. De opdrachtnemer heeft in deze gevallen het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 • Aansprakelijkheid
 1. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach kan worden verwacht.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever of cliënt. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht voor het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

 • Overmacht
 1. In geval van ziekte of tijdelijke – of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer zal door deze gestreefd worden naar vervanging door een derde. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer, van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (zaak)schade kan doen gelden.
 2. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

 • Vervaltermijn
 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 2. *  Toepasselijk recht
 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welk bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtnemer.
 • Voor zover de werkzaamheden voor de opdracht werkzaamheden betreffen die vallen onder het vakgebied van de belangenbehartiger/beroepsvereniging waarbij Koru is aangesloten, dan is Koru gehouden aan de bepalingen van haar beroepsorganisatie tijdens de uitoefening van haar werk. De klachtenregeling van desbetreffende beroepsorganisatie zijn geldig voor zover een eventuele klacht valt onder de werkingssfeer van de klachtenregeling waarop door cliënt of opdrachtgever een beroep wordt gedaan.

K.v.K. nr. 64869180, BTW nr NL001768287B86.

MPrivacyverklaring van Koru Academie
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.
Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Ingrid Heijnen. De eigenaresse van Koru Academie, gevestigd in Zeeland (NBr.), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64869180.
 
Persoonsgegevens
Waarom ik jouw gegevens bewaar:
Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als Ingrid van Koru en cliënt van Koru. Bijvoorbeeld voor het versturen van facturen en eventuele verslagen.
Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd op met mij werken. Zie je er na een oriëntatie van af dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens (na maximaal 6 maanden) uit mijn systeem.
 
Verwerken persoonsgegevens 
Mocht je ja zeggen op werken met mij (of het nu om coaching, workshops  of welke dienst dan maar ook van Koru gaat) dan vraag ik je om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.
 
Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code. 
Mijn site (www.koruacademie.nl) is vooral bedoeld als inspiratie, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Ik ben bij een betrouwbare server en vertrouw op de bescherming van gegevens door WordPress.

Mijn website verzamelt alleen noodzakelijke cookies, zodat je mijn site goed kan bekijken.
 
Niet digitale gegevens 
Een enkele keer schrijf ik iets over jou op of bewaar iets wat je bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast. En ik weet waar de sleutel verstopt is.
Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet van uitgaan.
 
Termijnen waarop ik gegevens bewaar 
Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Mijn dossiers van kinderen en ouders waar ik een traject of andere vorm van coaching ben aangegaan, bewaar ik 2 jaar. Verder bewaar ik gegevens van oriëntatiegesprekken waar geen coaching uit is voortgekomen, maximaal 6 maanden.
 
Nieuwsbrief
Mijn nieuwsbrief: “Groeinieuws”, ontvang je alleen als je je daarvoor hebt aangemeld via een link op Facebook of op mijn website. Ik verstuur mijn “Groeinieuws” via Mailchimp. Ik heb met hen een verwerkersovereenkomst getekend. Uitschrijven van mijn nieuws, kan altijd met de link onderaan elke nieuwsbrief die ik verstuur.
 
Jouw rechten 
Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijde. Heb je een klacht over hoe ik je persoonsgegevens verwerk, beveilig of gebruik? Je mag me hierover altijd aanspreken.